બંધ

    દીવ કૉલેજ, એજ્યુકેશન હબ, કેવડી-દીવ : ૨૫/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ ૧૦:૦૦ AM વાગ્યે (૧) વિઝિટિંગ લેક્ચરર (કેમિસ્ટ્રી) (૨) વિઝિટિંગ લેક્ચરર (ગણિત) માટે વિઝિટિંગ ફેકલ્ટીના જૂથ માટે વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યૂ.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    દીવ કૉલેજ, એજ્યુકેશન હબ, કેવડી-દીવ : ૨૫/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ ૧૦:૦૦ AM વાગ્યે (૧) વિઝિટિંગ લેક્ચરર (કેમિસ્ટ્રી) (૨) વિઝિટિંગ લેક્ચરર (ગણિત) માટે વિઝિટિંગ ફેકલ્ટીના જૂથ માટે વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યૂ. 03/03/2022 25/03/2022 જુઓ (860 KB)