બંધ

  દમણ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ

  શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
  દમણ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ

  દમણ મ્યુનિસિપલ ક્ષેત્રના જાહેર / સમુદાયના શૌચાલયોના સંચાલન અને જાળવણી માટેની દરખાસ્ત (આરએફપી) માટે વિનંતી (ચોથી કોલ
  )

  18/06/2021 30/06/2021 જુઓ (472 KB)