બંધ

    ડીએમસી : ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ, મોતી દમણના બ્યુટિફિકેશન માટે કન્સલ્ટન્સી સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે આર્કિટેક્ટ કન્સલ્ટન્સી ફર્મની પસંદગી.(૫મી કૉલ).

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    ડીએમસી : ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ, મોતી દમણના બ્યુટિફિકેશન માટે કન્સલ્ટન્સી સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે આર્કિટેક્ટ કન્સલ્ટન્સી ફર્મની પસંદગી.(૫મી કૉલ). 09/02/2022 21/02/2022 જુઓ (379 KB)