બંધ

    ડીએમસી : દમણ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ, દમણના જાહેર બગીચાના વાર્ષિક જાળવણી કરાર માટે એજન્સી/કોન્ટ્રાક્ટરની પસંદગી. (૩જી કૉલ).

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    ડીએમસી : દમણ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ, દમણના જાહેર બગીચાના વાર્ષિક જાળવણી કરાર માટે એજન્સી/કોન્ટ્રાક્ટરની પસંદગી. (૩જી કૉલ). 03/01/2022 10/01/2022 જુઓ (474 KB)