બંધ

    ડીએમસી : ડીએમસી, દમણના પબ્લિક ગાર્ડન્સના વાર્ષિક જાળવણી કરાર માટે એજન્સી/કોન્ટ્રાક્ટરની પસંદગી.(બીજો કૉલ)

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    ડીએમસી : ડીએમસી, દમણના પબ્લિક ગાર્ડન્સના વાર્ષિક જાળવણી કરાર માટે એજન્સી/કોન્ટ્રાક્ટરની પસંદગી.(બીજો કૉલ) 18/11/2021 29/11/2021 જુઓ (430 KB)