બંધ

    ખાદ્ય અને નાગરિક પુરવઠા/ગ્રાહક બાબતો, કલેક્ટર કચેરી: અંશકાલિક ધોરણે જિલ્લા આયોગના પ્રમુખ અને સભ્યોની જગ્યાની જાહેરાત.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    ખાદ્ય અને નાગરિક પુરવઠા/ગ્રાહક બાબતો, કલેક્ટર કચેરી: અંશકાલિક ધોરણે જિલ્લા આયોગના પ્રમુખ અને સભ્યોની જગ્યાની જાહેરાત. 24/01/2022 11/02/2022 જુઓ (5 MB)