બંધ

    કોરિજેન્ડમ 2 – પ્રવાસન વિભાગ: “દમણ હેરિટેજ વોકના નામ હેઠળ દમણમાં થીમેટિક હેરિટેજ વોકની કલ્પના, અમલીકરણ અને સંચાલન માટે એજન્સીની પસંદગી માટે આરએફપી.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    કોરિજેન્ડમ 2 – પ્રવાસન વિભાગ: “દમણ હેરિટેજ વોકના નામ હેઠળ દમણમાં થીમેટિક હેરિટેજ વોકની કલ્પના, અમલીકરણ અને સંચાલન માટે એજન્સીની પસંદગી માટે આરએફપી. 26/04/2022 04/05/2022 જુઓ (300 KB)