બંધ

    કોરિજેન્ડમ- પ્રવાસન વિભાગ: દમણગંગા ગાર્ડન કાચીગામ, દમણ જિલ્લાના વિકાસ અને સંચાલન માટે ટેન્ડર (ત્રીજો કૉલ)

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    કોરિજેન્ડમ- પ્રવાસન વિભાગ: દમણગંગા ગાર્ડન કાચીગામ, દમણ જિલ્લાના વિકાસ અને સંચાલન માટે ટેન્ડર (ત્રીજો કૉલ) 29/11/2021 15/12/2021 જુઓ (560 KB)