બંધ

    ઓઆઈડીસી: ઓઆઈડીસી લિકર ગોડાઉનની સ્થાપના માટે દીવમાં ગોડાઉન પરિસર માટે ટેન્ડર

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    ઓઆઈડીસી: ઓઆઈડીસી લિકર ગોડાઉનની સ્થાપના માટે દીવમાં ગોડાઉન પરિસર માટે ટેન્ડર 04/03/2022 10/03/2022 જુઓ (120 KB)