બંધ

    ઓઆઈડીસી: ઓઆઈડીસીમાં ટૂંકા ગાળાના કરાર આધારિત આધાર પર કંપની સચિવના પદ માટેની જાહેરાત

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    ઓઆઈડીસી: ઓઆઈડીસીમાં ટૂંકા ગાળાના કરાર આધારિત આધાર પર કંપની સચિવના પદ માટેની જાહેરાત 03/06/2021 15/06/2021 જુઓ (598 KB)