બંધ

    ઓઆઇડીસી : ઓઆઇડીસી કોર્પોરેટ ઓફિસ, ડીડી અને ડીએનએચ માટે બાયબેક ધોરણે તમામ એક કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ અને પ્રિન્ટર્સનો પુરવઠો

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    ઓઆઇડીસી : ઓઆઇડીસી કોર્પોરેટ ઓફિસ, ડીડી અને ડીએનએચ માટે બાયબેક ધોરણે તમામ એક કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ અને પ્રિન્ટર્સનો પુરવઠો 09/12/2021 22/12/2021 જુઓ (161 KB)