બંધ

    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

    આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી. માટે કોવિડ -19 સામગ્રીની ખરીદી માટે દર કરાર

    28/04/2021 01/05/2021 જુઓ (941 KB)