બંધ

    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

    આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ, ડી.એન.એચ. અને ડીડી માટે ક્લીન એજન્ટ એફ.ઇ. અને વોટર મિસ્ટ એફ.ઈ.ની ખરીદી માટે રેટ કરાર

    24/04/2021 26/04/2021 જુઓ (330 KB)