બંધ

    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

    આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી. માટે વોટર મિસ્ટ અગ્નિશામક ઉપકરણ અને સ્વચાલિત મિસ્ટ સેનિટાઇઝર મશીન ખરીદવા માટે રેટ કરાર

    20/04/2021 23/04/2021 જુઓ (769 KB)