બંધ

    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ: આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ડીએનએચ અને ડીડી હેઠળ હોસ્પિટલ વસ્તુઓની ખરીદી અંગેના ટેન્ડર.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ: આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ડીએનએચ અને ડીડી હેઠળ હોસ્પિટલ વસ્તુઓની ખરીદી અંગેના ટેન્ડર. 11/05/2022 25/05/2022 જુઓ (4 MB)