બંધ

    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ: આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ડીએનએચ અને ડીડી હેઠળ બ્લડ બેંક સામગ્રીના સપ્લાય અંગેના ટેન્ડર.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ: આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ડીએનએચ અને ડીડી હેઠળ બ્લડ બેંક સામગ્રીના સપ્લાય અંગેના ટેન્ડર. 14/01/2022 21/01/2022 જુઓ (3 MB)