બંધ

    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ: આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ડીએનએચ અને ડીડી હેઠળ સરકારી હોસ્પિટલ, દમણ માટે માઇક્રોબાયોલોજી સામગ્રીની પ્રાપ્તિ

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ: આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ડીએનએચ અને ડીડી હેઠળ સરકારી હોસ્પિટલ, દમણ માટે માઇક્રોબાયોલોજી સામગ્રીની પ્રાપ્તિ 29/09/2021 01/10/2021 જુઓ (738 KB)