બંધ

    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દમણ:

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દમણ:

    આંતરરાષ્ટ્રીય માટે IEC અને મુખ્ય ઇવેન્ટ સામગ્રીની ખરીદી ડીએનએચ અને ડીડીના યુટી એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં યોગ દિવસની ઉજવણી (દમણ જિલ્લો), આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ડી.એન.એચ & ડી.ડી

    11/06/2024 15/06/2024 જુઓ (393 KB)