બંધ

    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

    આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ, ડી.એન.એચ અને ડી.ડી. હેઠળ સરકારી હોસ્પિટલ, મારવાડ, દમણ માટે દવાઓની ખરીદી

    20/07/2021 24/07/2021 જુઓ (782 KB)