બંધ

    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ હેઠળ બાયો-મેડિકલ વેસ્ટ મટિરિયલ્સની ખરીદી માટે રેટ કરાર

    13/07/2021 17/07/2021 જુઓ (700 KB)