બંધ

    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ,ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી. હેઠળની સરકારી હોસ્પિટલ, દમણ માટે એબીજી સ્ટ્રીપ્સની ખરીદી માટે રેટ કરાર,

    28/06/2021 03/07/2021 જુઓ (695 KB)