બંધ

    આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ: આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ,ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી. હેઠળ સોડિયમ હાયપોક્લોરાઇટ સોલ્યુશન્સ ખરીદવા માટે દર કરાર.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ: આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ,ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી. હેઠળ સોડિયમ હાયપોક્લોરાઇટ સોલ્યુશન્સ ખરીદવા માટે દર કરાર. 22/06/2021 25/06/2021 જુઓ (694 KB)