બંધ

    આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ

    આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ હેઠળ સીએચસી, મોતી દમણ અને દમણ જિલ્લાના તમામ પીએચસી માટે પેસ્ટ અને રોડેન્ટ કંટ્રોલ મેનેજમેન્ટ માટે રેટ કરાર.

    17/06/2021 22/06/2021 જુઓ (701 KB)