બંધ

    આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ: આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ડીએનએચ અને ડીડી હેઠળ પ્રયોગશાળા સામગ્રીનો પુરવઠો

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ: આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ, ડીએનએચ અને ડીડી હેઠળ પ્રયોગશાળા સામગ્રીનો પુરવઠો 23/03/2022 06/04/2022 જુઓ (2 MB)