બંધ

    આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ : એસટીસી આધાર પર નિષ્ણાત ડોક્ટરોની જગ્યાઓ માટે વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ : એસટીસી આધાર પર નિષ્ણાત ડોક્ટરોની જગ્યાઓ માટે વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ. 21/03/2022 30/03/2022 જુઓ (90 KB)