બંધ

  નોકરીઓ

  નોકરીઓ
  શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
  શિક્ષણ વિભાગ : શોર્ટ ટર્મ કોન્ટ્રાક્ટ (એસટીસી) આધાર પર પ્રી-સ્કૂલ શિક્ષકો માટેની જાહેરાત. 11/01/2022 31/01/2022 જુઓ (3 MB)
  શિક્ષણ વિભાગ : STC પર સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષકોને જોડવા અંગેની જાહેરાત 23/12/2021 13/01/2022 જુઓ (3 MB)

  આર્કાઇવ