બંધ

  નોકરીઓ

  નોકરીઓ
  શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
  રોગી કલ્યાણ સમિતિ, ખાનવેલ : આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરારના આધારે (સ્ત્રીરોગવિજ્ઞાની અને પ્રસૂતિશાસ્ત્ર-01, ચિકિત્સક-01, એનેસ્થેટીસ્ટ-01, રેડિયોલોજીસ્ટ-01) ની પોસ્ટ માટે વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ 01/ 04/2023 સવારે 10:30 કલાકે કોન્ફરન્સ હોલ, મીની કલેક્ટર કચેરી, 2જા માળે, ખાનવેલ 20/03/2023 01/04/2023 જુઓ (618 KB)
  દમણ અને દીવ સ્ટેટ કો-ઓપ બેંક લિ.: પ્રોબેશન પર એસોસિયેટ (ફાઇનાન્સ/ઇન્વેસ્ટમેન્ટ) ની પોસ્ટ માટે જાહેરાત 21/03/2023 11/04/2023 જુઓ (188 KB)
  દમણ અને દીવ સ્ટેટ કો-ઓપ બેંક લિ.: પ્રોબેશન પર આસિસ્ટન્ટ (જનરલ) અને ડ્રાઈવર કમ આસિસ્ટન્ટની જગ્યા માટે જાહેરાત 21/03/2023 11/04/2023 જુઓ (195 KB)
  દમણ અને દીવ સ્ટેટ કો-ઓપ બેંક લિ.: પ્રોબેશન પર એસોસિયેટ (કાનૂની) ની પોસ્ટ માટે જાહેરાત 21/03/2023 11/04/2023 જુઓ (187 KB)
  દમણ અને દીવ સ્ટેટ કો-ઓપ બેંક લિ.: પ્રોબેશન પર એસોસિએટ્સ (ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી) ની પોસ્ટ માટે જાહેરાત 21/03/2023 11/04/2023 જુઓ (188 KB)
  દમણ અને દીવ સ્ટેટ કો-ઓપ બેંક લિ.: પ્રોબેશન પરના ચીફ જનરલ મેનેજર (સી.જી.એમ) ની પોસ્ટ માટે જાહેરાત 21/03/2023 11/04/2023 જુઓ (195 KB)
  દમણ અને દીવ સ્ટેટ કો-ઓપ બેંક લિ.: પ્રોબેશન પર એસોસિયેટ (જનરલ) ની પોસ્ટ માટે જાહેરાત 21/03/2023 11/04/2023 જુઓ (191 KB)
  શિક્ષણ નિયામક: ટૂંકા ગાળાના કરારના આધારે સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ કે.જી.બી.વી માટે પૂર્ણ સમયના શિક્ષક, અંશકાલિક શિક્ષકો અને સહાયક કર્મચારીઓની જગ્યા માટેની જાહેરાત 20/03/2023 20/04/2023 જુઓ (8 MB)
  મેડિકલ એન્ડ હેલ્થ સર્વિસીસ ડિરેક્ટોરેટ, ડીએન એચ. અને ડીડી, દમણ: ટૂંકા ગાળાના કરારના આધારે દમણ જિલ્લા માટે નિષ્ણાત (ફિઝિશિયન, બાળરોગ નિષ્ણાત, ઇએનટી સર્જન અને ઓપ્થેમિક સર્જન) ની જગ્યા માટેની જાહેરાત. છેલ્લી તારીખ: 05/04/2023 20/03/2023 05/04/2023 જુઓ (3 MB)
  શિક્ષણ નિયામકઃ શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના યુટી એડમિનિસ્ટ્રેશન, સમગ્ર શિક્ષા, એક કેન્દ્રિય પ્રાયોજિત યોજના (સી.એસ.એસ) હેઠળ, પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોને સંપૂર્ણ રીતે ટૂંકા ગાળા માટે જોડવા માટે પાત્ર ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે. કરાર (એસ.ટી.સી) આધાર 03/03/2023 17/04/2023 જુઓ (2 MB)

  આર્કાઇવ