બંધ

    સમાજ કલ્યાણ વિભાગ અને બાળ વિકાસ: યુટી દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવની, મહિલા અને બાળ વિભાગ હેઠળના બાળ વિકાસ પ્રોજેક્ટ અધિકારીની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારો

    સમાજ કલ્યાણ વિભાગ અને બાળ વિકાસ: યુટી દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવની, મહિલા અને બાળ વિભાગ હેઠળના બાળ વિકાસ પ્રોજેક્ટ અધિકારીની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારો
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    સમાજ કલ્યાણ વિભાગ અને બાળ વિકાસ: યુટી દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવની, મહિલા અને બાળ વિભાગ હેઠળના બાળ વિકાસ પ્રોજેક્ટ અધિકારીની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારો 16/06/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(2 MB)