બંધ

    સમાજ કલ્યાણ વિભાગ અને બાળ વિકાસ: વસ્તીના નમૂનાઓની ચકાસણી અંગેનો ઓર્ડર કોવિડ 19 ના પ્રસારની વહેલી તકે તપાસના ક્ષેત્રમાં કરવામાં આવે છે.

    સમાજ કલ્યાણ વિભાગ અને બાળ વિકાસ: વસ્તીના નમૂનાઓની ચકાસણી અંગેનો ઓર્ડર કોવિડ 19 ના પ્રસારની વહેલી તકે તપાસના ક્ષેત્રમાં કરવામાં આવે છે.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    સમાજ કલ્યાણ વિભાગ અને બાળ વિકાસ: વસ્તીના નમૂનાઓની ચકાસણી અંગેનો ઓર્ડર કોવિડ 19 ના પ્રસારની વહેલી તકે તપાસના ક્ષેત્રમાં કરવામાં આવે છે.
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(766 KB)