બંધ

    સચિવ, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા/ગ્રાહક બાબતો, કલેક્ટરનું કાર્યાલય: જિલ્લા પ્રમુખ અને સભ્યોની અરજી સબમિટ કરવા માટે લંબાવવા માટેની સૂચના અંગે

    સચિવ, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા/ગ્રાહક બાબતો, કલેક્ટરનું કાર્યાલય: જિલ્લા પ્રમુખ અને સભ્યોની અરજી સબમિટ કરવા માટે લંબાવવા માટેની સૂચના અંગે
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    સચિવ, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા/ગ્રાહક બાબતો, કલેક્ટરનું કાર્યાલય: જિલ્લા પ્રમુખ અને સભ્યોની અરજી સબમિટ કરવા માટે લંબાવવા માટેની સૂચના અંગે 11/02/2022
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(2 MB)