બંધ

    શુદ્ધિપત્ર – શિક્ષણ નિયામક : મુખ્ય શિક્ષક – ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળા શિક્ષકની જગ્યા માટે દરખાસ્તની સુધારણા ભરતી નિયમો.

    શુદ્ધિપત્ર – શિક્ષણ નિયામક : મુખ્ય શિક્ષક – ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળા શિક્ષકની જગ્યા માટે દરખાસ્તની સુધારણા ભરતી નિયમો.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    શુદ્ધિપત્ર – શિક્ષણ નિયામક : મુખ્ય શિક્ષક – ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળા શિક્ષકની જગ્યા માટે દરખાસ્તની સુધારણા ભરતી નિયમો. 11/04/2022
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(192 KB)