બંધ

    શિક્ષણ વિભાગ : પ્રાથમિક શાળા અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળા માટે સહાયક શિક્ષક તરીકે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને ટૂંકી મુદતના કરારના આધારે ડીએનએચ અને ડીડી ની સમગ્ર શિક્ષા, યુટી હેઠળ સૂચના

    શિક્ષણ વિભાગ : પ્રાથમિક શાળા અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળા માટે સહાયક શિક્ષક તરીકે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને ટૂંકી મુદતના કરારના આધારે ડીએનએચ અને ડીડી ની સમગ્ર શિક્ષા, યુટી હેઠળ સૂચના
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    શિક્ષણ વિભાગ : પ્રાથમિક શાળા અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળા માટે સહાયક શિક્ષક તરીકે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને ટૂંકી મુદતના કરારના આધારે ડીએનએચ અને ડીડી ની સમગ્ર શિક્ષા, યુટી હેઠળ સૂચના 18/12/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(4 MB)