બંધ

    શિક્ષણ વિભાગ: ડીએનએચ અને ડીડી ના સમગ્ર શિક્ષા યુ.ટી હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરાર (એસટીસી) આધાર પર પીએસ અને યુપીએસ શિક્ષકની જગ્યા માટેની જાહેરાત.

    શિક્ષણ વિભાગ: ડીએનએચ અને ડીડી ના સમગ્ર શિક્ષા યુ.ટી હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરાર (એસટીસી) આધાર પર પીએસ અને યુપીએસ શિક્ષકની જગ્યા માટેની જાહેરાત.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    શિક્ષણ વિભાગ: ડીએનએચ અને ડીડી ના સમગ્ર શિક્ષા યુ.ટી હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરાર (એસટીસી) આધાર પર પીએસ અને યુપીએસ શિક્ષકની જગ્યા માટેની જાહેરાત. 24/03/2022
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(2 MB)