બંધ

    શિક્ષણ નિયામક: સમગરા શિક્ષા અંતર્ગત ડીઆઈઈટીના પાત્ર / અયોગ્ય ઉમેદવારની સૂચિ માટે નોટિસ

    શિક્ષણ નિયામક: સમગરા શિક્ષા અંતર્ગત ડીઆઈઈટીના પાત્ર / અયોગ્ય ઉમેદવારની સૂચિ માટે નોટિસ
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    શિક્ષણ નિયામક: સમગરા શિક્ષા અંતર્ગત ડીઆઈઈટીના પાત્ર / અયોગ્ય ઉમેદવારની સૂચિ માટે નોટિસ 06/04/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(3 MB)