બંધ

    શિક્ષણ નિયામક: શિક્ષણ નિયામક કચેરી, યુ.ટી.ઓફ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ અંતર્ગત વાઇસ પ્રિન્સીપાલ / હાઇ સ્કૂલના મુખ્ય શિક્ષકની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારો

    શિક્ષણ નિયામક: શિક્ષણ નિયામક કચેરી, યુ.ટી.ઓફ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ અંતર્ગત વાઇસ પ્રિન્સીપાલ / હાઇ સ્કૂલના મુખ્ય શિક્ષકની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારો
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    શિક્ષણ નિયામક: શિક્ષણ નિયામક કચેરી, યુ.ટી.ઓફ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ અંતર્ગત વાઇસ પ્રિન્સીપાલ / હાઇ સ્કૂલના મુખ્ય શિક્ષકની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારો 04/06/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(1 MB)