બંધ

    શિક્ષણ નિયામક: શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના યુટી હેઠળ પ્રશિક્ષિત ગ્રેજ્યુએટ ટીચર (કમ્પ્યુટર) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારા અંગેનું કાર્યાલય મેમોરેન્ડમ.

    શિક્ષણ નિયામક: શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના યુટી હેઠળ પ્રશિક્ષિત ગ્રેજ્યુએટ ટીચર (કમ્પ્યુટર) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારા અંગેનું કાર્યાલય મેમોરેન્ડમ.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    શિક્ષણ નિયામક: શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના યુટી હેઠળ પ્રશિક્ષિત ગ્રેજ્યુએટ ટીચર (કમ્પ્યુટર) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારા અંગેનું કાર્યાલય મેમોરેન્ડમ. 29/10/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(2 MB)