બંધ

    શિક્ષણ નિયામક: શિક્ષણ નિયામક, યુ.ટી.ઓફ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ અંતર્ગત પ્રશિક્ષિત સ્નાતક શિક્ષક (ટીજીટી) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારો

    શિક્ષણ નિયામક: શિક્ષણ નિયામક, યુ.ટી.ઓફ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ અંતર્ગત પ્રશિક્ષિત સ્નાતક શિક્ષક (ટીજીટી) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારો
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    શિક્ષણ નિયામક: શિક્ષણ નિયામક, યુ.ટી.ઓફ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ અંતર્ગત પ્રશિક્ષિત સ્નાતક શિક્ષક (ટીજીટી) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારો 04/06/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(1,010 KB)