બંધ

    શિક્ષણ નિયામક: શિક્ષણ નિયામક કચેરી, યુ.ટી.ઓફ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ હેઠળ પ્રાથમિક / ઉચ્ચત્તર પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારા

    શિક્ષણ નિયામક: શિક્ષણ નિયામક કચેરી, યુ.ટી.ઓફ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ હેઠળ પ્રાથમિક / ઉચ્ચત્તર પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારા
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    શિક્ષણ નિયામક: શિક્ષણ નિયામક કચેરી, યુ.ટી.ઓફ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ હેઠળ પ્રાથમિક / ઉચ્ચત્તર પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારા 04/06/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(2 MB)