બંધ

    વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ વિભાગ: સુશ્રી તપસ્યા રાઘવ, આઈએએસ ને આથી દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના યુ.ટી ના જિલ્લા દમણ માટે જોઈન્ટ કમિશનર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

    વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ વિભાગ: સુશ્રી તપસ્યા રાઘવ, આઈએએસ ને આથી દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના યુ.ટી ના જિલ્લા દમણ માટે જોઈન્ટ કમિશનર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ વિભાગ: સુશ્રી તપસ્યા રાઘવ, આઈએએસ ને આથી દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના યુ.ટી ના જિલ્લા દમણ માટે જોઈન્ટ કમિશનર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. 04/01/2022
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(934 KB)