બંધ

    સત્તાવાર ભાષા વિભાગ-સત્તાવાર કાર્ય કરતી વખતે, મૂળમાં હિન્દીમાં લખેલા શબ્દોની સંખ્યા સાથે સંબંધિત વિગતો મોકલો.

    સત્તાવાર ભાષા વિભાગ-સત્તાવાર કાર્ય કરતી વખતે, મૂળમાં હિન્દીમાં લખેલા શબ્દોની સંખ્યા સાથે સંબંધિત વિગતો મોકલો.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    સત્તાવાર ભાષા વિભાગ-સત્તાવાર કાર્ય કરતી વખતે, મૂળમાં હિન્દીમાં લખેલા શબ્દોની સંખ્યા સાથે સંબંધિત વિગતો મોકલો. 30/09/2020
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(1 MB)