બંધ

    મામલતદાર કચેરી: રેકોર્ડિંગ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમના ડિજિટાઇઝેશનની વેબ એપ્લિકેશનના સ્કેનિંગ રિસ્ટોરિંગ અને ડેવલપમેન્ટ માટે સર્વિસ પ્રોવાઇડરની પસંદગી માટે આર.એફ.પી.

    મામલતદાર કચેરી: રેકોર્ડિંગ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમના ડિજિટાઇઝેશનની વેબ એપ્લિકેશનના સ્કેનિંગ રિસ્ટોરિંગ અને ડેવલપમેન્ટ માટે સર્વિસ પ્રોવાઇડરની પસંદગી માટે આર.એફ.પી.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    મામલતદાર કચેરી: રેકોર્ડિંગ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમના ડિજિટાઇઝેશનની વેબ એપ્લિકેશનના સ્કેનિંગ રિસ્ટોરિંગ અને ડેવલપમેન્ટ માટે સર્વિસ પ્રોવાઇડરની પસંદગી માટે આર.એફ.પી. 03/06/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(254 KB)