બંધ

    મહેસૂલ વિભાગ: રાજીવ ગાંધી સેતુથી ધોળાર જંકશન સુધીના માર્ગને પહોળા કરવા માટે જમીનના અધિગ્રહણ માટેની પ્રાથમિક સૂચના, મોતી દમણ (વધારાના પ્રસ્તાવ)

    મહેસૂલ વિભાગ: રાજીવ ગાંધી સેતુથી ધોળાર જંકશન સુધીના માર્ગને પહોળા કરવા માટે જમીનના અધિગ્રહણ માટેની પ્રાથમિક સૂચના, મોતી દમણ (વધારાના પ્રસ્તાવ)
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    મહેસૂલ વિભાગ: રાજીવ ગાંધી સેતુથી ધોળાર જંકશન સુધીના માર્ગને પહોળા કરવા માટે જમીનના અધિગ્રહણ માટેની પ્રાથમિક સૂચના, મોતી દમણ (વધારાના પ્રસ્તાવ) 10/06/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(2 MB)