બંધ

    બિલ્ડિંગ સર્વિસીસ બ્યુરો, નાની દમણ ખાતે પાટલીયા શેરી માર્ગના ભંગાર માટે એમ્પેનલ્ડ આર્કિટેક્યુરલ ફર્મ પાસેથી કન્કલ્ટન્સી સેવાઓ પૂરી પાડવા માટેની આર્કિટેક્ટ કન્સલ્ટન્સી ફર્મની પસંદગી.

    બિલ્ડિંગ સર્વિસીસ બ્યુરો, નાની દમણ ખાતે પાટલીયા શેરી માર્ગના ભંગાર માટે એમ્પેનલ્ડ આર્કિટેક્યુરલ ફર્મ પાસેથી કન્કલ્ટન્સી સેવાઓ પૂરી પાડવા માટેની આર્કિટેક્ટ કન્સલ્ટન્સી ફર્મની પસંદગી.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    બિલ્ડિંગ સર્વિસીસ બ્યુરો, નાની દમણ ખાતે પાટલીયા શેરી માર્ગના ભંગાર માટે એમ્પેનલ્ડ આર્કિટેક્યુરલ ફર્મ પાસેથી કન્કલ્ટન્સી સેવાઓ પૂરી પાડવા માટેની આર્કિટેક્ટ કન્સલ્ટન્સી ફર્મની પસંદગી. 29/05/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(805 KB)