બંધ

    પ્રદૂષણ નિયંત્રણ સમિતિ: મે. સુવિખ્યાત પોલિએસ્ટર્સ લિ. દમણ, માનવસર્જિત ફાઇબરના ઉત્પાદન માટે પ્રસ્તાવિત વિસ્તરણ પ્રોજેક્ટ (૩૨૮.૫ કેટીએ થી ૧૬૨૦ કેટીએ)

    પ્રદૂષણ નિયંત્રણ સમિતિ: મે. સુવિખ્યાત પોલિએસ્ટર્સ લિ. દમણ, માનવસર્જિત ફાઇબરના ઉત્પાદન માટે પ્રસ્તાવિત વિસ્તરણ પ્રોજેક્ટ (૩૨૮.૫ કેટીએ થી ૧૬૨૦ કેટીએ)
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    પ્રદૂષણ નિયંત્રણ સમિતિ: મે. સુવિખ્યાત પોલિએસ્ટર્સ લિ. દમણ, માનવસર્જિત ફાઇબરના ઉત્પાદન માટે પ્રસ્તાવિત વિસ્તરણ પ્રોજેક્ટ (૩૨૮.૫ કેટીએ થી ૧૬૨૦ કેટીએ) 07/12/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(958 KB)