બંધ

    નેશનલ હેલ્થ મિશન : નેશનલ હેલ્થ મિશન હેઠળ એસટીસી ધોરણે વિવિધ હોદ્દા માટે વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ માટેની જાહેરાત.

    નેશનલ હેલ્થ મિશન : નેશનલ હેલ્થ મિશન હેઠળ એસટીસી ધોરણે વિવિધ હોદ્દા માટે વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ માટેની જાહેરાત.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    નેશનલ હેલ્થ મિશન : નેશનલ હેલ્થ મિશન હેઠળ એસટીસી ધોરણે વિવિધ હોદ્દા માટે વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યુ માટેની જાહેરાત. 16/02/2022
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(4 MB)