બંધ

    તકનીકી તાલીમ સંસ્થા, દમણ: એસ.એસ.સી.ઇ. પછીના વ્યવસાયિક અભ્યાસક્રમ માટે શૈક્ષણિક વર્ષ 2021-22 માટે પ્રવેશ સૂચના

    તકનીકી તાલીમ સંસ્થા, દમણ: એસ.એસ.સી.ઇ. પછીના વ્યવસાયિક અભ્યાસક્રમ માટે શૈક્ષણિક વર્ષ 2021-22 માટે પ્રવેશ સૂચના
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    તકનીકી તાલીમ સંસ્થા, દમણ: એસ.એસ.સી.ઇ. પછીના વ્યવસાયિક અભ્યાસક્રમ માટે શૈક્ષણિક વર્ષ 2021-22 માટે પ્રવેશ સૂચના 14/06/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(5 MB)