બંધ

    ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એજ્યુકેશન: સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ પૂર્વ-શાળા માટે પૂર્વ-શાળા શિક્ષક અને સંભાળ રાખનાર/સહાયકની પોસ્ટ માટે પસંદ કરેલ ઉમેદવારો.

    ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એજ્યુકેશન: સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ પૂર્વ-શાળા માટે પૂર્વ-શાળા શિક્ષક અને સંભાળ રાખનાર/સહાયકની પોસ્ટ માટે પસંદ કરેલ ઉમેદવારો.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એજ્યુકેશન: સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ પૂર્વ-શાળા માટે પૂર્વ-શાળા શિક્ષક અને સંભાળ રાખનાર/સહાયકની પોસ્ટ માટે પસંદ કરેલ ઉમેદવારો. 14/02/2022
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(6 MB)