બંધ

    ટીટીઆઈ: તકનીકી તાલીમ સંસ્થાના જૂના અપ્રચલિત અને અનવરિસિસ સ્ટોર / પ્રયોગશાળા ઉપકરણોની હરાજીની સૂચના તકનીકી તાલીમ સંસ્થામાં લેવામાં આવશે.

    ટીટીઆઈ: તકનીકી તાલીમ સંસ્થાના જૂના અપ્રચલિત અને અનવરિસિસ સ્ટોર / પ્રયોગશાળા ઉપકરણોની હરાજીની સૂચના તકનીકી તાલીમ સંસ્થામાં લેવામાં આવશે.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    ટીટીઆઈ: તકનીકી તાલીમ સંસ્થાના જૂના અપ્રચલિત અને અનવરિસિસ સ્ટોર / પ્રયોગશાળા ઉપકરણોની હરાજીની સૂચના તકનીકી તાલીમ સંસ્થામાં લેવામાં આવશે. 05/05/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(5 MB)