બંધ

    ખેલો ઈન્ડિયા સ્ટેટ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ, સિલ્વાસા, દાદરા અને નગર હવેલી (ટેબલ ટેનિસ, એથલેટિક્સ અને આર્ચરી) માં પરીક્ષણો દ્વારા પસંદગી માટે અરજી ફોર્મ

    ખેલો ઈન્ડિયા સ્ટેટ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ, સિલ્વાસા, દાદરા અને નગર હવેલી (ટેબલ ટેનિસ, એથલેટિક્સ અને આર્ચરી) માં પરીક્ષણો દ્વારા પસંદગી માટે અરજી ફોર્મ
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    ખેલો ઈન્ડિયા સ્ટેટ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ, સિલ્વાસા, દાદરા અને નગર હવેલી (ટેબલ ટેનિસ, એથલેટિક્સ અને આર્ચરી) માં પરીક્ષણો દ્વારા પસંદગી માટે અરજી ફોર્મ 10/02/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(1 MB)