બંધ

    ખાદ્ય અને નાગરિક પુરવઠા/ગ્રાહક બાબતો, કલેક્ટર કચેરી: અંશકાલિક ધોરણે જિલ્લા આયોગના પ્રમુખ અને સભ્યોની જગ્યાની જાહેરાત.

    ખાદ્ય અને નાગરિક પુરવઠા/ગ્રાહક બાબતો, કલેક્ટર કચેરી: અંશકાલિક ધોરણે જિલ્લા આયોગના પ્રમુખ અને સભ્યોની જગ્યાની જાહેરાત.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    ખાદ્ય અને નાગરિક પુરવઠા/ગ્રાહક બાબતો, કલેક્ટર કચેરી: અંશકાલિક ધોરણે જિલ્લા આયોગના પ્રમુખ અને સભ્યોની જગ્યાની જાહેરાત. 24/01/2022
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(5 MB)