બંધ

    ઓર્ડર: પ્રી-બિડ મીટિંગ સર્વે અથવા રિસર્વે અને રેકોર્ડ્સના સુધારણા માટેની બિડનું નાણાકીય અથવા તકનીકી મૂલ્યાંકન

    ઓર્ડર: પ્રી-બિડ મીટિંગ સર્વે અથવા રિસર્વે અને રેકોર્ડ્સના સુધારણા માટેની બિડનું નાણાકીય અથવા તકનીકી મૂલ્યાંકન
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    ઓર્ડર: પ્રી-બિડ મીટિંગ સર્વે અથવા રિસર્વે અને રેકોર્ડ્સના સુધારણા માટેની બિડનું નાણાકીય અથવા તકનીકી મૂલ્યાંકન 25/03/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(409 KB)